Wykaz ustaw, w których wprowadzone będą zmiany na podstawie ustawy wdrażającej RODO [wyciąg dla sektora ochrony zdrowia]

21 lutego 2019 przez Sejm została przyjęta Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa wdrażająca tzw. RODO sektorowe zawiera wykaz 168 ustaw, w zakresie których wprowadzone zostaną zmiany, celem należytego stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zmiany w przepisach dotyczących działalności i funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia wskazane w Ustawie o zmianie niektórych ustaw…..

 1. Art. 4. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629)
 2. Art. 28. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608 i 1669)
 3. Art. 30. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878)
 4. Art. 39. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty(Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm. 5)
 5. Art. 77. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
 6. Art. 85. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552, 1669 i 1925)
 7. Art. 101. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524 oraz z 2018 r. poz. 1115 i 1515)
 8. Art. 115. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.12)
 9. Art. 116. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 oraz z 2018 r. poz. 697, 1515 i 1544)
 10. Art. 161. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544)
 11. Art. 167. W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669)

Link do (projektu) ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1161-2018/$file/8-020-1161-2018.pdf