Informacje o toczących się postępowaniach – nie dla pracodawcy

W odpowiedzi na jedno ze skierowanych do niego pytań Prezes UODO stwierdził, że pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy informacji o toczących się
i niezakończonych postępowaniach karnych.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy – katalog danych, które mogą być przetwarzane przez
pracodawcę jest zamknięty, co oznacza, że pracodawca nie może przetwarzać danych, które wykraczają poza ten zakres.

Pracodawca jest również podmiotem uprawnionym do pozyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Pracodawca nie może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie informacji o toczących się postępowaniach karnych oraz o ich przebiegu, gdyż nie mieszczą się one w katalogu danych, które mogą być przez niego przetwarzane. Toczące się postępowanie karne nie musi bowiem doprowadzić do prawomocnego skazania danej osoby. Informacji o toczących się postępowaniach karnych nie zawiera również Krajowy Rejestr Karny, w którym wskazuje się dane, m.in. o osobach prawomocnie skazanych oraz przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne.

źródło: newsletter dla Inspektorów Ochrony Danych / UODO