Pracownicy jednostek systemu oświaty nie muszą składać oświadczeń o stanie zdrowia

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na pojawiające się coraz częściej informacje o wymaganiu przez dyrektorów niektórych jednostek systemu oświaty składania przez nauczycieli oświadczeń o aktualnym stanie zdrowia członków ich rodzin oraz osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, jak też oświadczeń o uznaniu, że pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakażenie się przez pracowników koronawirusem w trakcie świadczenia pracy zareagowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W wydanym oświadczeniu wskazuje wprost, że nie ma podstaw prawnych do składania przez pracowników jednostek systemu oświaty oświadczeń o stanie ich zdrowia.

Wymaganie od pracowników przekazywania informacji o stanie zdrowia, które stanowią szczególną kategorię danych osobowych, może prowadzić do naruszenia art. 9 RODO.

Ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy za zgodą pracownika?

Niemożliwe jest również wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy (nawet za zgodą pracownika!) za zakażenie koronawirusem.
Zgodnie z art. 207 § 1 i 2 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Dyrektor zobowiązany jest uwzględnić w funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej